Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Promoció Econòmica

Regulació d’habitatge d’ús turístic

QUÈ ÉS UN HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC?

Definició i àmbit d’aplicació:
• Allotjament cedit pel seu propietari, directament o indirectament a tercers a canvi d’una contraprestació econòmica
• L’HUT es cedeix sencer i no se’n permet la cessió per estances
• El propietari no pot estar-hi vivint
• No pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula
• Quan l’ocupació sigui per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies
• Disposar de la cèdula d’habitabilitat vigent i satisfer en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general

Requisits i Serveis:
• Ha d’estar suficientment moblat i dotat d’aparells i estris necessaris
• Disposar de cèdul.la d’habitabilitat vigent
• És obligatori disposar del kit de reciclatge per a la recollida selectiva porta a porta, vigent i gestionat per l’Àrea de Medi Ambient: pap@begur.cat / 872 214 977
• A un lloc visible dins de l’allotjament s’ha d’exhibir la següent informació:
o Rètol obligatori segons indica el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic
o Rètol obligatori informatiu de l’Ajuntament

NORMATIVES
• Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic
• Ordenança Reguladora dels Habitatges d’Ús Turístic de Begur, BOP número 61 de 26/03/2020
• Modificació puntual del POUM relativa als usos hotelers, de restauració, d’habitatges d’ús turístics, a l’agrupació de parcel·les residencials i a les zones de verd privat. Aprovada al Ple de l’Ajuntament de Begur el 10 de novembre 2020 i publicat el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) el 20 de novembre 2020

PROCEDIMENT: PRESENTACIÓ DE LES INSTÀNCIES I DOCUMENTACIÓ

A partir de l’entrada en vigor de l’Ordenança Reguladora dels Habitatges d’Ús Turístic de Begur, tots els tràmits es faran a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Seu Electrònica Ajuntament de Begur – CLICA AQUÍ

COMUNICACIÓ D’ALTA, BAIXA O CANVIS

L’Ajuntament comunicarà tots els tràmits dels habitatges d’ús turístic a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inscripció, baixa i/o modificacions al Registre de Turisme de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya els comunicarà, via e-mail a la persona anotada a l’apartat de la instància “Dades del propietari/a i titular de l’activitat”.

Documentació requerida segons el tràmit
COMUNICACIÓ ALTA NOVA
Documentació obligatòria:
• Instància ALTA Habitatge d’ús Turístic
• Detallar a la instància les dades de l’empresa d’assistència i manteniment
• Fotocòpia cèdula d’habitabilitat en vigor de l’habitatge
• Fotocòpia certificat cadastral de la propietat i acreditar plaça/places d’aparcament (més informació a links d’interès)
• Mapa i fotos d’ubicació de la propietat amb indicació de les places de pàrquing
• Títol de propietat (només les fulles on consti el nom del propietari), o certificat del registre de la propietat que acrediti la titularitat de l’habitatge
• Justificant de pagament de la taxa d’alta de l’habitatge d’ús turístic (taxa: 120€)
• Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI
• Fotocopia del justificant del model PI15 de l’alta als Mossos d’Esquadra (gestió per particulars)
Documentació segons el cas:
• Fotocòpia DNI/NIE propietari/a (si es presenta directa al Registro d’Entrada)
• Fotocòpia del CIF i del DNI del representant legal, en cas que el propietari de l’habitatge sigui persona jurídica
• Autorització expressa del propietari/a en cas de tenir un representant
• Fotocòpia del justificant general del model PI15 de l’alta als Mossos d’Esquadra (per les empreses gestores d’habitatges)

COMUNICACIÓ BAIXA DEFINITIVA
Documentació obligatòria:
• Instància amb el model de la OGE per comunicar la baixa, degudament complimentat
• Obligat a realitzar-ho el propietari/a

COMUNICACIÓ CORRECCIÓ/MODIFICACIÓ DE DADES DE L’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC o CANVI DE TITULAR
Documentació obligatòria:
• Fotocòpia del DNI/NIE del propietari/a
• Fotocòpia de la cèdula d’habilitat en vigor de l’habitatge
• Títol de propietat (només les fulles on consti el nom del propietari) o certificat del registre de la propietat que acrediti la titularitat de l’habitatge
• Justificant de pagament de la taxa per canvi de propietari/titular de l’habitatge
• Document amb les dades de l’empresa d’assistència i manteniment degudament signat
• Fotocòpia del justificant del model PI15 de l’alta als Mossos d’Esquadra (gestió per particulars)
• Fotocòpia del justificant general del model PI15 de l’alta als Mossos d’Esquadra (per les empreses gestores d’habitatges)
Documentació segons el cas:
• Fotocòpia del CIF i del DNI del representant legal en cas que el propietari de l’habitatge sigui persona jurídica
• Autorització expressa del propietari/a en cas de tenir un representant

COMUNICACIÓ CANVI DE GESTOR
Documentació obligatòria:
• Document amb les dades del NOU gestor
• Justificant de pagament de la taxa de canvi de gestor de l’habitatge d’ús turístic
Si el gestor comunica el canvi, haurà de facilitar les dades de contacte del propietari. En aquest cas, el propietari passarà a ser el gestor per defecte. Si en el termini d’1 mes, a comptar a partir de la data de la instància presentada amb aquest motiu, el propietari comunica per escrit un nou gestor, no es cobrarà de nou la taxa de modificació. Un cop passat aquest termini es cobrarà de nou la taxa.

RÈTOL INFORMATIU
Tal com indica l’ordenança Reguladora dels Habitatges d’ús Turístic de Begur, el rètol informatiu és obligatori obtenir-lo per a cada habitatge d’ús turístic, el qual valida l’immoble com a tal.

Els titulars i/o les empreses gestores l’hauran de situar a l’interior de l’entrada principal de l’habitatge d’ús turístic, en un lloc completament visible en el moment d’entrar a la finca. Al rètol hi constarà informació bàsica referida a l’activitat.

• Preu adquisició del rètol informatiu per HUT amb llicència: 45€/habitatge

S’entendrà per HUT amb llicència, aquells que estiguin donats d’alta i disposin del número de registre de la Generalitat un cop entri en vigor aquesta ordenança.
Pels nous habitatges d’ús turístic (que encara no disposen de llicència), el cost del rètol informatiu està inclòs a la taxa d’alta d’habitatge d’ús turístic.

El rètol informatiu serà subministrat per l’Ajuntament de Begur previ a la presentació de:
Documentació obligatòria:
• Instància degudament complimentada per actualització de dades de l’habitatge (propietari, gestor, representant, etc.)
• Fotocopia cèdula d’habitabilitat en vigor de l’habitatge
• Justificant de pagament de la taxa
• Fotocopia del justificant del model PI15 de l’alta als Mossos d’Esquadra (gestió per particulars)

Documentació segons el cas:
• Fotocopia del CIF i del DNI del representant legal en cas que el propietari de l’habitatge sigui persona jurídica
• Autorització expressa del propietari/a en cas de tenir un representant
• Fotocopia del justificant general del model PI15 de l’alta als Mossos d’Esquadra (per les empreses gestores d’habitatges)

TAXES MUNICIPALS PER TRÀMITS D’HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC

Taxes
– Taxa alta d’habitatge d’ús turístic: 120€/habitatge
– Taxa per canvi de titular/propietari d’habitatge d’ús turístic: 80€/habitatge
– Taxa per canvi de gestor de l’habitatge d’ús turístic: 30€/habitatge
– Preu adquisició del rètol informatiu per HUT amb llicència: 45€/habitatge

Pagament
Pagament de la taxa anterior indicada, segons el tràmit que es realitzi, al número de compte de l’Ajuntament de Begur:
LA CAIXA ES66 2100 0786 72 0200003735

En el moment de realitzar la transferència, a l’apartat de CONCEPTE s’haurà d’indicar:
• HUT ALTA – NOM I COGNOMS
• HUT TITULAR – NOM I COGNOMS
• HUT GESTOR – NOM I COGNOMS
• RÈTOL HUT – NOM I COGNOMS
*El nom i cognoms haurà de ser sempre els del PROPIETARI/A DE L’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC, no del representant o agència gestora.

TRÀMITS AJUNTAMENT DE BEGUR

Seu Electrònica Ajuntament de Begur – CLICA AQUÍ

INFORMACIÓ HUTS

Informació habitatge d’ús turístic 2020
Información vivienda de uso turístico 2020
Information Tourist Dwelling 2020
Information sur le logement d’usage turistique 2020

SOL.LICITUD DUPLICAT LLICÈNCIA ALTA
En cas d’estar interessat/da en sol•licitar un duplicat de la llicència d’alta de Informació Habitatge d’Us Turístic l’habitatge d’ús turístic, s’haurà de fer: CLICA AQUÍ

NORMATIVA CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA BEGUR
Ordenança Civisme i Convivència Ciutadana de Begur
Ordenanza de civismo y convivéncia de Begur
CIVISME ET VOIE PUBLIQUE BEGUR
CIVIC RESPONSIBILITY IN PUBLIC SPACES BEGUR

LINKS D’INTERÈS
Modificació POUM Ajuntament de Begur (places de pàrquing)
Alta mossos d’esquadra
Informació Taxa Turística
Model 950 autoliquidació taxa turística
Guia Tramitació Model 950
Sol.licitud Duplicat Llicència HUT
Categorització HUT’s i AT’s

INFORMACIÓ RECOLLIDA SELECTIVA I TARGETA PER ACCEDIR A LES ÀREES D’EMERGÈNCIA – ÀREA DE MEDI AMBIENT:
Per a la recollida selectiva porta a porta  així com obtenir la targeta per accedir a les àrees d’emergència, contactar amb l’Àrea de Medi Ambient:
pap@begur.cat / 872 214 977
Web Gestió de residus: clicar aquí

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Av./ Onze de setembre, 5 · 17255 Begur
Tel. 972 624 520

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Regidor: Eugeni Pibernat Roig
epibernat@begur.cat

 

Tècnica : Laura Vaqué
promocioeconomica@begur.cat

 

Links externs d’interès:
Borsa de Treball: Feina en Xarxa
Formació: Formació en Xarxa