Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Promoció Econòmica

Regulació d’habitatge d’ús turístic

QUÈ ÉS UN HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC?

Definició i àmbit d’aplicació:
• Allotjament cedit pel seu propietari, directament o indirectament a tercers a canvi d’una contraprestació econòmica
• L’HUT es cedeix sencer
• El propietari no pot estar-hi vivint
• No pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula
• Quan l’ocupació sigui igual o inferior als 31 dies, o bé 1 o més vegades l’any

Requisits i Serveis:
• Ha d’estar suficientment moblat i dotat d’aparells i estris necessaris
• Disposar de cèdul.la d’habitabilitat vigent
• A un lloc visible dins de l’allotjament s’ha d’exhibir la següent informació:
o El número d’alta de l’HUT facilitat per la Generalitat de Catalunya
o El número de telèfon del servei d’assistència i manteniment 24 hores
o Rètol informatiu amb la disponibilitat de fulls de reclamació

COMUNICACIÓ ALTA HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC
LLEI VIGENT: Segons decret 159/2012 de 20 de novembre els habitatges d’ús turístic requereixen la corresponent comunicació prèvia d’inici d’activitat davant l’Ajuntament.

Com presentar la documentació: S’ha de presentar el model d’instància degudament complimentat i una fotocòpia de la cèdula d’habitabilitat:

Ajuntament de Begur – Registre d’Entrada
Plaça de l’Església, 8
17255 Begur
Horari: De dilluns a divendres de 9h a 14h

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les persones jurídiques (empreses, associacions, entitats, etc…) estan obligades a de relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques en la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu. Per aquest motiu, ha de fer els tràmits telemàtics sempre a través de la Seu Electrònica (https://begur.eadministracio.cat/info.3) mitjançant l’ús del certificat digital, que els acredita com a empresa.”

L’Ajuntament de Begur no cobra cap taxa per tramitar la comunicació del seu habitatge d’ús turístic.

PER MODIFICACIONS O DONAR DE BAIXA L’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC
Per tal de realitzar modificacions o donar de baixa un HUT, s’ha de presentar al Registre d’Entrada de l’Ajuntament una instància sol·licitant degudament complimentada. És imprescindible que hi figurin les dades del propietari així com la seva signatura en original.

DOCUMENTACIÓ

Comunicació Prèvia d’Habitatge d’ús Turístic (Català)
Comunicacón Previa de Vivienda de Uso Turístico (Castellano)
Communication Prior to Commencement Activity by Tourist Dwellings (English)
Instància Modificació dades gestor, canvi titular HUT
Declaració Responsable BAIXA
Informació Habitatge d’ús turístic
Information Tourist Dwelling 
Información vivienda turística
Information sur le Logement d’usage turistique
Informació Taxa Turística
Model 950 autoliquidació taxa turística
Alta mossos d’esquadra
Categorització HUT’s i AT’s
Instruccions Model 950

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Av./ Onze de setembre, 5 · 17255 Begur
Tel. 972 624 520

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Regidor: Eugeni Pibernat Roig
epibernat@begur.cat

 

Tècnica : Laura Vaqué
promocioeconomica@begur.cat

 

Links externs d’interès:
Borsa de Treball: Feina en Xarxa
Formació: Formació en Xarxa