Activitats Econòmiques

Baixa d’una activitat

Què és?

Cal comunicar la baixa al Registre Municipal d’Activitats Econòmiques en el cas del cessament voluntari d’una activitat econòmica iniciada, mitjançant llicència o comunicació prèvia.

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar amb les normes civils.

Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d’afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com es fa?

El tràmit cal fer-ho en línia des d’aquesta mateixa pàgina. La documentació necessària és la següent:
Model de sol·licitud

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l’any.

Quin cost té?

Aquest tràmit és gratuït.

Legislació

  • Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006.
  • Llei 17/2009, de 23 de novembre sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
  • Llei 25/2009, de 22 de desembre de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
  • Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
  • Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
  • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
  • Decret 179/1955, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
  • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

ACTIVITATS
Plaça de l’Església, 8 · 17255 Begur
Tel. 972 624 020
cruiz@begur.cat

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00

 

Regidor: Andreu Peñalver
Tècnic: Grup Enginyeria Grup 7
Personal administratiu: Laia Bocanegra